Какво представлява програмата за кредитиране на енергийната ефективност в дома REECL?

Програмата REECL предоставя на домакинства, сдружения на етажни собственици или фирми за услуги (професионални домоуправители, ЕСКО фирми, предприемачи и строители) от цялата страна възможност да се възползват от предимствата на енергийната ефективност и да получат целеви кредити и безвъзмездна финансова помощ чрез мрежата на български търговски банки– партньори на програмата.

Каква е безвъзмездната помощ при реализация на проекта?

При спазване на правилата и условията на Програмата REECL, кредитополучателите имат право да получат помощ в размер на 10% от главницата на кредита за доставка и монтаж на енергоспестяващите мерки, които се изпълняват в къщи с едно или две самостоятелни жилища, или 15% при внедряване на проекта в многофамилни жилищни сгради. Подробности по условията за определяне и изплащане на безвъзмездната помощ са дадени на страница-Помощи.

Кой създаде Програмата REECL?

Европейската банка за реконструкция и развитие, Европейската комисия и Министерството на енергетиката, заедно с български търговски банки, създадоха тази програма, за да подпомогнат българските домакинства, които имат нужда от заемно финансиране, за да изпълнят енергоспестяващи подобрения в жилищата си.

В какви сгради се реализират проекти по програма REECL?

По програма REECL се реализират проекти в:

  • съществуващи къщи, с едно или две самостоятелни жилища, в които се прилагат поне две допустими мерки за цялостно подобряване на сградни ограждащи елементи и/или инженерни системи на сградата;
  • съществуващи многофамилни жилищни сгради с поне три самостоятелни жилища, в които се изпълнява цялостно подобряване на сградни ограждащи елементи и/или инженерни системи;
  • къщи в строеж, с едно или две самостоятелни жилища, които са проектирани да бъдат енергоефективни, т.е. имат високи клас енергийна ефективност, доказана със сертификат за проектни енергийни характеристики на сградата;
  • многофамилни жилищни сгради в строеж , които са проектирани да бъдат енергоефективни, т.е. имат високи клас енергийна ефективност, доказана със сертификат за проектни енергийни характеристики на сградата.

Кой осигурява средствата за безвъзмездна помощ?

Безвъзмездните помощи се изплащат от Международен фонд Козлодуй (KIDSF).

Как се кандидатства за кредит?

Взима се писмена оферта от доставчик на подходящи енергоспестяващи подобрения и се кандидатства за кредит в клон на финансираща банка по правилата и условията на Програма REECL.

Как се получава кредит?

Финансиращата банка оценява кредитоспособността на кредитоискателя и приемливостта на предложения проект за енергоспестяване в дома.

Кои са финансиращите банки?

Към този момент участват:

  • Банка ПИРЕОС
  • Обединена Българска банка(ОББ)

Къде мога да подам молба за кредит по тази програма?

Молби за кредит могат да се подават във всеки клон на участваща банка или в офисите или магазините на фирми-партньори на участващите банки.

Кой отговаря за получаване на всички необходими разрешителни?

Кредитоискателите носят отговорност за получаване на всички необходими разрешителни и съгласувателни документи от компетентните власти (като например Техническа служба, собственик на жилището/сградата и други) и декларират в искането за кредит, че имат законното право да монтират енергоспестяващите технологии на адреса на монтаж, както са описани в офертата, приложена към искането за кредит.

Има ли краен срок за кандидатстване за безвъзмездна помощ?

Да, кредитополучателят трябва да кандидатства за полагаемата се помощ не по-късно от 4 месеца след датата на подписване на кредитния договор и след успешно завършване на проекта за енергоспестяване, финансиран с кредит от участваща банка.

Може ли да се кандидатства за повече от един кредит по Програма REECL?

Да, може да се кандидатства и ползват повече от един кредит по Програма REECL за финансиране на енергоспестяващи подобрение в жилища на различни адреси и за различни подходящи технологии във всяко от тях, но само при условие, че не се дублират едни и същи технологии в едно и също жилище или сграда.

Какъв минимален брой кредитополучатели са необходими за реализация на проект в съществуваща многофамилна жилищна сграда?

Едно юридическо лице, предоставящо услуги по договор с етажните собственици или едно сдружение на собственици на етажна собственост или едно или повече домакинства, които притежават или обитават или поемат финансиране на подобренията в поне три самостоятелни жилища в една и съща жилищна сграда в режим на етажна собственост, които възнамеряват да изпълнят една и съща допустима технология, финансирана с кредити по Програма REECL

Колко пъти една сграда в режим на етажна собственост може да се възползва от проект по програмата?

Всяка сграда в режим на етажна собственост може да се възползва само веднъж по прилагане на една мярка, като тя може да бъде изпълнена поетапно, като първо се приложи в три самостоятелни жилища по одобрения проект, а след това може да се прилага за всяко следващо жилище поединично. При проекти за изолиране на фасади първият етап включва изпълнение на поне една цяла фасада.

Полезни връзки:

www.reecl.org– официална страница на Програмата за кредитиране на енергийната ефективност в дома REECL

Изчислете своя проект с калкулатор за безвъзмездна помощ за сгради в строеж.

Изчислете своя проект с калкулатор за безвъзмездна помощ за сгради в ремонт.