1. Представяне на оригинална гаранционна карта с коректно попълнени всички полета.
 2. Да няма промени в обема и топлинните товари на помещението, в което е монтирана инсталацията.
 3. Спазване на инструкциите за поддържане и експлоатация. Системното почистване на вътрешното и външното тяло.
 4. При температура под 0°С в режим на отопление да се осигури 24 – часова работа на системата.
 5. След първата година гаранцията е валидна при условие, че собственика е сигнализирал на фирма „Алимар Клима” ЕООД за заверка на гаранционната карта, чрез извършване на профилактика на климатичната инсталация, която се заплаща допълнително. При профилактиките се замерват работните характеристики на инсталацията и при наличие на отклонения се вземат необходимите мерки за отстраняването им за сметка на фирма „Алимар Клима” ЕООД. Извършването на профилактика се доказва чрез попълване на сервизната карта, която се намира на гърба на гаранционната карта. При констатирани проблеми със състоянието на техниката чрез фирма „Алимар Клима” ЕООД се осъществява логистика за ремонта в сервиза на фирмата.

БЕЗПЛАТНОТО ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ ВКЛЮЧВА:

 1. Безплатен демонтаж и монтаж на повредената част или цялата инсталация.
 2. Отстраняване на всички фабрични дефекти на стоката, проявени в гаранционния срок.
 3. Подмяна на дефектите с нови оригинални резервни части.
 4. Удължаване на гаранционния срок със срока, необходим за отстраняването на възникнали проблеми.

БЕЗПЛАТНОТО ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НЕ ВКЛЮЧВА:

 1. Почистването на инсталацията, филтрите на вътрешното тяло, отпушване на кондензен маркуч.
 2. Повреди, причинени от форсмажорни обстоятелства – пожари, наводнения, земетресения и температури по-ниски от -20°С.
 3. Повреди в следствие на токови удари, пренапрежение или ниско напрежение. Съгласно БДС захранването е 220V± 5%
 4. Механично счупени и/или деформирани пластмасови детайли – лицев панел, турбина на вътрешно тяло, перка на вътрешно тяло, дистанционно управление.

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ГАРАНЦИЯТА:

 1. Гаранционният сервиз се осъществява чрез фирма „Алимар Клима” ЕООД. За всяка забелязана нередност клиентът уведомява фирмата и преустановява незабавно ползването на инсталацията до идването на сервизен техник.
 2. Фирма „Алимар Клима” ЕООД не е отговорна за пропуснати ползи и последвали загуби, в следствие на дефектна стока и престоя й в сервиза, както и да осигури обратно друга стока. Няма законова разпоредба за допустим максимален брой ремонти, което да налага замяна на климатичната инсталация с нова.
 3. Независимо от Гаранционното обслужване, покриващо стоките на Фирма „Алимар Клима” ЕООД, предназначени за продажба на територията на Република България, купувачът може да се възползва от правото си за рекламация на стока, а продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, съгласно чл. 112-115 от ЗЗП:

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

2. значимостта на несъответствието;

3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него. Чл. 113. (1) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) (Предишна ал. 1 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) (Предишна ал. 2, изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

ГАРАНЦИОННОТО ОБСЛУЖВАНЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОТКАЗАНО В СЛЕДНИТЕ СЛУЧАИ:

 1. При несъответствие между данните в документите и самата стока или опит за подправяне на документи.
 2. Когато е правен ремонт или модификация от потребителя или от неупълномощени лица или фирми.
 3. Когато не са спазени условията на експлоатация.
 4. При причинени повреди от нецелесъобразно използване на продукта, въздействие на температурата, влага или други фактори извън допустимите граници.
 5. При гръмотевици, наводнения, пожари, форсмажорни обстоятелства, други външни въздействия извън контрола на Производителя и/или фирма „Алимар Клима” ЕООД.
 6. При смяна на собственика.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ:

 1. Преди да пристъпите към експлоатация на климатичната система /климатика/, прочетете внимателно книжката – „Инструкции за експлоатация”
 2. Не инсталирайте и деинсталирайте системата сами.
 3. Не променяйте дължината и вида на захранващия кабел.
 4. Не включвайте и не изключвайте системата чрез щепсела.
 5. Не докосвайте климатичната система с мокри ръце.
 6. При поява на нередност, спрете климатичната система, извадете щепсела от контакта на ел. мрежата или изключете мрежовия предпазител.
 7. Не допускайте попадане на чужди тела във входящите или изходящите отвори за въздух.
 8. Не бъркайте във въздушните отвори докато климатика работи.
 9. Когато почиствате вътрешното тяло, трябва да изключите системата и да извадите/ изключите мрежовия предпазител.
 10. 1Не използвайте климатика за цели различни от основното му предназначение.
 11. При почистване на климатичната система не използвайте вода, инсектициди или възпламеняващи се вещества.
 12. Външния блок на климатичната инсталация е водоустойчив. Вътрешният блок на същата не е водоустойчив и трябва да се пази от намокряне.

ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ, ОСНОВАВАЩИ СЕ НА ГАРАНЦИЯТА:

 1. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия – чл. 112 от ЗЗП.
 2. Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавача е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба – чл.113 ал.1 от ЗЗП
 3. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламация от потребителя – чл. 113, ал. 2 от ЗЗП.

Обадете се на нашите телефони, за да се консултирате за стойността и условията при извършване на ремонтните и сервизни дейности.

Тел.: (+359 2) 952 07 90 или 0898 33 47 92